Sprawozdania finansowe w standardzie XML

04
03/2019

Sprawozdania finansowe w standardzie XML

Znowelizowana Ustawa o Rachunkowości wprowadziła nowy obowiązek dla części przedsiębiorców. Począwszy od 1.10.2018 pojawia się konieczność tworzenia i składania sprawozdań finansowych w formie elektronicznej w standardzie XML.

Powyższy wymóg dotyczy spółek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego z wyjątkiem tych, które stosują międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej  (MSSF).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, sprawozdanie musi być zatwierdzone przez właścicieli (akcjonariusze, udziałowcy spółki) w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego, a następnie, w ciągu 15 dni trafić do KRS właśnie we wspomnianej formie: pliku XML opatrzonego podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP.

W przypadku podmiotów, które sporządzają sprawozdania na 31 grudnia, pierwszy raport za 2018 rok w nowej formie musi trafić do KRS najpóźniej do 15 lipca 2019. Analogiczny schemat powtórzy się w kolejnych latach.

 

Co to oznacza w praktyce?

Przede wszystkim niezbędne jest stosowna modyfikacja systemów ERP, która umożliwi wygenerowanie sprawozdania w wymaganym formacie, zawierającego: bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów finansowych. Oprócz wspomnianych elementów, w pliku XML znajdzie się też szereg dodatkowych informacji. Informacje o stosowanej polityce rachunkowości, zestawienia zmian w kapitale własnym firmy czy też ustrukturalizowany raport różnic między wynikiem finansowym a podatkowym.

E-Sprawozdania w systemach SAP. Oferta BTech.

W przypadku firm korzystających z systemów ERP produkowanych przez koncern SAP istotne jest poprawne skonstruowanie raportów wg wymogów Ministerstwa Finansów np. transakcja F.01.

Całość prac mających na celu dostosowanie Państwa systemu do wymogów znowelizowanych przepisów to ok 2 tygodniowy projekt przy wykorzystaniu standardowych rozwiązań SAP.

 

Rozwiązanie, które dostarczy Państwu nasz zespół  pozwoli na:

  • Przygotowanie sprawozdania w formacie wymaganym przez Ministerstwo Finansów – plik XML gotowy do umieszczenia na portalu Ministerstwa Finansów.
  • Równolegle do pliku w standardzie XML, tworzenie sprawozdań w formacie używanym na potrzeby audytu, wewnętrznej sprawozdawczości czy archiwizacji.
  • Generowanie sprawozdań z poziomu klasycznego systemu SAP jak i aplikacji FIORI.
Kategoria: 

Zobacz inne aktualności